Ravelin no. XIV

Ravelin no. XIV

Ravelin no. XIV je samostatný objekt, který se nachází mezi Bastiony IX a X. Slovo Ravelin vychází z francouzského slova raven. V projektové dokumentaci jsou tyto objekty vedeny jako prvky Demi Lune. Jedná se o trojúhelníkový prvek ve středím obranném pásu v hradebním příkopu. Toto místo bylo pro obranu pevnosti velice důležité, neboť právě tudy mohla podle některých vojenských odborníků procházet osa útoku na pevnost. Hlavním úkolem ravelinu bylo prohloubit pásmo obrany a vyloučit možnost přímého postřelování již zmíněné kurtiny dělostřelectvem obléhajícího vojska.

Na křídlech a špici ravelinu bylo kromě postavení pro pěchotu i pět dělových stolů, na kterých měla být umístěna děla sloužící k vedení daleké palby. Konkrétně se jednalo o přímé postřelování přibližovacích zákopů a obléhacích baterií. Zemní val tvořící křídla ravelinu byl přerušen příčnými zářezy, které měly zabránit minérům obléhatele v postupu tímto valem v případě, že by se zmocnili špice stavby.

V hrdle ravelinu je umístěn reduit. Je oddělen od ravelinu příkopem, jehož dno má oproti dnu hlavního příkopu značné převýšení. Pro techniku a vojsko je tedy přístupný pouze průjezdy vedenými valem reduitu. I tento příkop však mohl být postřelován pěchotou ze střelecké galerie, která byla vybudována v kontreskarpě. Na křídlech i bocích reduitu byla rovněž postavení pro pěchotu a na špici jeden dělový stůl. Na něm stál kanon určený pro vedení dalekých paleb. Vzhledem k tomu, že zemní val reduitu je vyšší než val ravelinu, mohla z něho pěchota postřelovat val ravelinu v případě, že by již padl do rukou nepřítele. V hrdle reduitu jsou kasematové prostory. Jedná se o dva sklady střelného prachu a dvě místnosti, které sloužily jako úkryt pro obránce povrchu stavby, pokud by byla pod dělostřeleckou palbou.

V obou bocích jsou dvě dělostřelecké kasematy, každá pro tři kanóny. Kanóny v pravém boku postřelovaly podélně hlavní příkop před levou lící detašovaného bastionu č. VI a v levém boku příkop před pravou lící detašovaného bastionu V. Toto kasematové dělostřelectvo vedlo tzv. boční palby a jeho hlavním posláním bylo zasahovat proti pěchotě nepřítele, pokud by pronikla do hlavního příkopu. Proto také používalo jako střelivo kartáče hrubé nebo jemné. Vždy se ale jednalo o měkké koule, které nepoškozovaly zdivo pevnosti. Prachová náplň zajišťovala dostřel cca 300m. V bocích jsou také poterny, které ústili do příkopu reduitů průjezdy z jeho hrdla. Minový systém se zachoval pouze v reduitu a to jak první, tak i druhá vrstva. V křídlech ravelinu byla dobudována pravděpodobně jen vrstva první, tdy minové větve vycházející z hlavní galerie v kontreskarpě reuduitu. Mimo těchto minových chodeb byla dokončena i chodba komunikační, která vede osou reduitu z jeho druhé vrstvy a měla být propojením s druhou vrstvou chodeb ravelinu. Dokončeny byly také komunikační chodby přecházející ve štřelecké galerie z boku reduitu do křídel ravelinu. Obránci stavby mohly při užití dobudovaného systému účinně zasahovat proti nepříteli, který by obsadil povrch stavby i proti podkopům zaměřeným zejména proti dělostřeleckým kasematám v bocích reduitu. Dělostřelecké raveliny s reduitem byly v Josefovské pevnosti pouze dva, avšak Ravelin no. XV je již neexistující. V případě Ravelinu no. XIV se jedná o ojedinělou a vzácnou památku, která si zaslouží pozornost.

Finanční rozvaha občanského sdružení Ochránci památek pevnosti Josefov - Ravelin no. XIV: Rok 2013, Rok 2014